Никога не е грешал този, който никога не е опитвал нещо ново.
Алберт Айнщайн

Проекти

Създаване на информационна система за автоматична оценка на данните за качеството на атмосферния въздух съгласни Решение 2011/850/ЕС и Директива 2015/1480

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изграждане на информационна система за емисиите на серен диоксид, азотни оксиди, прах и въглероден оксид, изпускани във въздуха от средни горивни инсталации (СГИ) и създаване на публичен регистър на СГИ

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Създаване на информационна система за докладване на данни за качеството на атмосферния въздух като част от Националната системата за мониторинг на КАВ в реално време

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

smeSpire – Европейска общност на малките и средни предприятия с фокус върху цифрово съдържание за околна среда и многоезичност

Клиент: 7 Рамкова програма на Европейската комисия

Изграждане на Информационна система „Управление на отпадъците” в Столична община

Клиент: Столична община

Разработване и внедряване на единна, централизирана национална база данни за социално-икономическия статус на хората с увреждания и за институциите, заети с обслужването им. Разработване и внедряване на информационна система, обслужваща базата данни и системите за мониторинг, оценка, планиране, изпълнение и контрол на държавната политика за работа с хора с увреждания

Клиент: Агенция за хора с увреждания

Изграждане на информационна система за управление на информационните потоци по ОПОС от компетенцията на междинното звено по ОПОС, предоставяща възможност за изготвяне на справки в реално време

Клиент: Министерство на околната среда и водите

Доставка на потребителски софтуер и хардуер за присъединяването на мобилна станция контрол качеството на въздуха в община Бургас.

Клиент: Община Бургас

Въвеждане на нов софтуерен продукт за оценка и управление на качеството на данните от Националната система за контрол качеството на атмосферния въздух в реално време, в т.ч. изготвяне на необходимите доклади до Европейската агенция по околна среда и Европейската комисия, информиране на населението и осигуряване на необходимото хардуерно оборудване за въвеждане на новия софтуерен продукт в София.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изработка, доставка и монтаж на автоматизирана система (информационно табло) за информиране на населението за качество на атмосферния въздух в София.

Клиент: Столична Община

Географска информационна система за почви.

Клиент: Европейска комисия

Проектиране, разработване, тестване и внедряване на интегрирана информационна система в съответствие с изискванията на Регламент на Европейския Парламент ЕО 166/2006 за изграждане на регистър за изпускане и пренос на замърсители (E-PRTR).

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработка на информационна система за онагледяване на данните, постъпващи от НИМХ за метеорологичната прогноза и качеството на атмосферния въздух в прилежащите райони, получавани от автоматичните станции за измерване в кв. Долно Езерово, к-с Меден Рудник и система OPSIS - град Камено, и тяхното представяне пред Лукойл Нефтохим - Бургас.

Клиент: Лукойл Нефтохим – Бургас

Сервизно обслужване на националната системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изработка, доставка и монтаж на автоматизирана система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух към Столична община.

Клиент: Столична Община

Изграждане на уеб базирана географска информационна система за обществен достъп до информацията от подсистема “Отпадъци”.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изграждане на Интернет приложение за публичен достъп до информация за депа за отпадъци и предприятия за третиране на отпадъци.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Доставката на хардуерно оборудване и системен и приложен софтуер за седем нови автоматични измервателни станции за контрол качеството на въздуха.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Актуализиране на приложните компютърни програми за подземни води с цел съвместяване на базите данни и програми за имисии (контролен мониторинг) и емисии (оперативен мониторинг) на подземни води, включително подземни води за питейно водоснабдяване.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Изграждане на интегрирана информационна система във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България до Директивите в областта на управление на отпадъците, която да осигурява отчитането и контрола на прилагането на действащата в страната законова рамка и изготвянето на докладите до Европейската комисия.

Клиент: Изпълнителна агенция по Околна среда

Нова база данни за регистъра EMAS.

Клиент: Европейска комисия

Разработване на приложен софтуер и база данни за “Инфирмационна система за замърсителите на атмосферния въздух”.

Клиент: Лукойл Нефтохим – Бургас

Разработване на приложен софтуер и база данни за проект PPA04/BG/9/3 “Подобряване на управлението на отпадъците от кораби и корабни товари в Българските пристанища”.

Клиент: Министерство на транспорта и Пристанищна Администрация

Проектиране, разработване и внедряване на “Интернет базирани услуги, интегрирани в Информационната система по околна среда”.

Клиент: Малтийска агенция по околна среда и планиране (MEPA)

Разработване и интегриране на приложен софтуер и база данни към “Автоматизирана система за осигуряване на публичен достъп до информация за качеството на въздуха в реално време в Община Стара Загора”.

Клиент: Община Стара Загора

Разработване и интегриране на приложен софтуер и база данни към “Автоматизирана система за осигуряване на публичен достъп до информация за качеството на въздуха в реално време в Община Бургас”.

Клиент: Община Бургас

Проектиране, разработка и въвеждане в екплоатация на приложен софтуер за непрекъснато (24 часово) предаване и архивиране на параметрите от имисионният контрол на стацията в с. Полски Градец, която е част от мониторинговата система на ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД, към РИОСВ Стара Загора.

Клиент: ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД

Разработка и внедряване на софтуер и база данни по проект PSO “Национална програма за мониторинг на седименти във водни тела”.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Доставка на хардуерно оборудване, системен и приложен софтуер по обществена поръчка “Доставка на хардуерно оборудване и системен софтуер за 3 стационарни фонови станции за контрол качеството на въздуха в горските екосистеми – «Юндола», «Старо Оряхово» и «Витиня» в системата на МОСВ”.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработка и внедряване на софтуер и база данни по проект PSO “Укрепване на капацитета и разработване на Българска националана система за информационно управление и докладване в съответствие с IPPC директивата” и създаване на национална система за разрешителни към Изпълнителна агенция по околна среда и МОСВ.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработка и внедряване на софтуер и база данни по проект PSO “Укрепване на капацитета и разширяване на Националаната мониторингова система за подземни води на България при прилагане на Директивата за Води 2000/60/EC”.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработване на приложен софтуер към Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време за алармено оповестяване и статистически анализ на информацията за работоспособността на системата за нуждите на Изпълнителната агенция по околна среда.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Доставка и инсталиране на входо-изходни модули за включване на анализатора за бензен към Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време за нуждите на Изпълнителната агенция по околна среда.

Клиент: Изпълнителна агенция по околна среда

Разработка на програмен пакет за GSM комуникация към Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време за нуждите на Регионална мобилна лаборатория – София, финансиран от Австрийска агенция по околна среда.

Клиент: Австрийска агенция по околна среда

Инсталиране и сервизно обслужване на националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време.

Клиент: Софилко ООД

Разработка, тестване и инсталиране на модули към националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време.

Клиент: Проджект Аутомейшън, Италия

Разработка, тестване и инсталиране на програмен пакет “Ерик инспектор”.

Клиент: Ериксон Телекомуникейшънс България ООД