Да се ядосваш значи да наказваш себе си за грешките на другите.
Оноре дьо Балзак

Референции

23 Декември 2009

Столична Община

След спечелване на обществена поръчка “Разработка, доставка и монтаж на Автоматизирана система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух”, по която Възложител е Столична Община, фирма “Инфо Логика” ООД успешно изгради цялостната информационна и комуникационна инфраструктура по проекта. Разработената система обхваща:

  •   Комуникационен софтуер;

  •   Софтуер за администриране и създаване на статистически обработки;

  •   Web базирано приложение;

  •   Мобилно приложение за работа с PDA/GPS/GPRS крайни информационни устройства.

Системата беше интегрирана безпроблемно в информационна мрежа на Столична Община, като фирма “Инфо Логика” ООД спази стриктно всички наши изисквания и договорени срокове.

Искаме да изразим нашето задоволство от професионализма на екипа на Инфо Логика ООД, както и от тяхната бърза реакция и обратна връзка при решаването на всички възникнали въпроси по време на изпълнение на задачите им.

Петър Трайков
Директор на дирекция “Околна среда”

18 Декември 2009

Австрийска агенция по околна среда

Имам удоволствието да предоставя тази препоръка на фирма Инфологика. Техните услуги и решения са с високо качество и ние сме много доволни от съвместната ни работа до момента.

Като партньор на Австрийската агенция по околна среда, компанията Инфологика осигури информационна система за Схемата за управление по околна среда и одитиране (EMAS) към Европейската комисия.

Системата се състои от специализирано приложение за:

  •   проектиране и разработване на база данни в съответствие със законодателството по EMAS;

  •   прехвърляне на всички стари данни за EMAS от Microsoft Access базата данни в нова уеб базирана база данни;

  •   разработване на уеб базиран интерфейс за импорт, експорт, търсене и представяне на EMAS данните.

Препоръчвам компанията Инфологика като сериозен партньор и в бъдеще бих се кооперирал отново с тях, защото осигуряват добро съдействие и стабилна поддръжка.

Йоханес Майер
Началник отдел “Международно сътрудничество”

27 Август 2009

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по околна среда в качеството на Възложител по договор за: “Изграждане на интегрирана информационна система в съответствие с изискванията на регламент на Европейския парламент № (ЕО) 166/2006 за изграждане на регистър за изпускане и пренос на замърсители (E-PRTR)” с изпълнител фирма “Инфо Логика” ООД изразява задоволство от разработената интегрирана информационна система, отговаряща напълно на нашите технически изисквания. Системата успешно бе въведена в експлоатация.

Работата на специалистите от “Инфо Логика” ООД бе изключително професионална и експедитивна, благодарение на което нашите експерти успяха в срок да изпълнят задълженията на Република България по докладване към Европейската Агенция по Околна Среда.

Потвърждаваме, че фирма “Инфо Логика” ООД е изпълнила качествено и професионално работата, предмет на договора.

Димитър Вергиев
Изпълнителен Директор

25 Февруари 2009

Изпълнителна агенция по околна среда

С настоящата препоръка удостоверяваме, че фирма “Инфо Логика” ООД като изпълнител на обществена поръчка с предмет: “Сервизно обслужване на Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време” бързо и навременно реагираше и отстраняваше всички възникнали проблеми в Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време. Благодарение на отзивчивостта и професионализма на екипа на фирмата, Изпълнителната Агенция по Околна Среда бе в състояние да осигурява навременно информиране на населението и заинтересованите институции за качеството на атмосферния въздух в страната.

С удоволствие отбелязваме високата квалификация на персонала и доброто ни сътрудничество с фирмата.

Димитър Вергиев
Изпълнителен Директор

10 Октомври 2008

Софилко ООД

С настоящата препоръка бихме искали да препоръчаме фирма “Инфо Логика” ООД на бъдещите й клиенти и партньори. През периода 2006 – 2007 г. като наш партньор фирмата извърши доставка и внедряването на “Системи и приложен софтуер, както и необходимия хардуер за присъединяването на 7 стационарни автоматични измервателни станции за качеството на атмосферния въздух към Националната система за мониторинг качеството на атмосферния въздух в реално време”.

Инфо Логика ООД спази стриктно всички наши изисквания и договорени срокове.

Искаме да изразим нашето задоволство от професионализма на екипа на Инфо Логика ООД, както и от тяхната бърза реакция и обратна връзка при решаването на всички възникнали въпроси от наша страна.

инж. И. Петров
Заместник управител

11 Април 2008

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна Агенция по Околна Среда издава настоящата референция на фирма “Инфо Логика” ООД като с това удостоверява положителната си оценка за съвместната ни работа при изпълнение на проект “Изграждане на Интернет достъп до информация за депа за отпадъци и предприятия за третиране на отпадъци”.

Като пълноправен член на Европейския съюз и като страна транспонирала редица нормативни закони в областта на околната среда, България има задължение да информира публично обществеността по отношение на дейности, свързани с опазването на околната среда чрез прилагане на националното и европейското законодателство.

За да отговорим на изискванията по отношение на предоставяне на надеждна, актуална и качествена информация и осигуряване на добра информираност на обществеността, “Инфо Логика” ООД изгради Интернет приложение, спазвайки стриктно всички наши изисквания и договорени срокове. Благодарение на прецизността и креативността на екипа им ние получихме продукт с удобен и достъпен интерфейс и постигнахме заложените цели на разработката, а именно:

  •   Отговорихме на изискванията на националното и европейското законодателство за предоставяне на публичен достъп до информация за околната среда (ЗООС, ЗУО, Охруската конвенция);

  •   Предоставихме достъп до наличните регистри в областта на управление на отпадъци по бърз и надежден начин;

  •   Осигурихме нагледно представяне на информацията чрез използване на ГИС технологии, използвани в ИАОС: ArcIMS и ArcGIS.

Димитър Вергиев
Изпълнителен директор

10 Април 2008

Изпълнителна агенция по околна среда

След проведена тръжна процедура: “Укрепване на Изпълнителна агенция по околна среда в изпълнение на програмите за мониторинг на води съгласно изискванията и сроковете на Рамкова Директива по води 2000/60/ЕС” спечелена от фирма “Инфо Логика” ООД, Изпълнителната Агенция по Околна Среда изразява задоволство от разработените софтуерни решения, напълно отговарящи на изискванията за интегрираност в информационната ни среда (Delphi 6 и база данни под Oracle). Софтуерните продукти подпомагат нашите експерти в процеса на докладване към Европейската Агенция по Околна Среда.

Считаме, че фирма “Инфо Логика” ООД с професионалната и качествена работа оправда напълно гласуваното й доверие. Считаме, че фирмата е надежден партньор за бъдещи проекти.

Димитър Вергиев
Изпълнителен директор

5 Февруари 2008

Изпълнителна агенция по околна среда

С настоящата референция бихме искали да изразим задоволство от съвместната работа с фирма “Инфо Логика” ООД. Дружеството успешно изгради и въведе в експлоатация информационна система, предмет на обществена поръчка: “Изграждане на интегрирана информационна система във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България по Директивите в областта на управление на отпадъците, която да осигурява отчитане и контрола на прилагането на действащата в страната законова рамка и изготвянето на докладите до Европейската комисия”. Разработените софтуерни продукти отговарят напълно на Информационната стратегия на Изпълнителната Агенция по Околна Среда, а именно използването на развойните среди Delphi 6 и Java, както и база данни под Oracle. Значително бе улеснен процеса по докладване към Европейската комисия.

С удоволствие отбелязваме високата квалификация на персонала, което спомогна за създаването на един качествен продукт.

Димитър Вергиев
Изпълнителен директор

20 Август 2007

Община Бургас

Община Бургас, Дирекция “Евроинтеграция, устойчиво развитие и опазване на околната среда” дава настоящата препоръка на “Инфо Логика” ООД, гр. София, в уверение на това, че дружеството реализира успешно проект “Доставка на хардуерно оборудване и разработка на приложен софтуер и бази данни към автоматизираната система за информиране на населението за качеството на атмосферния въздух в Община Бургас”.

Внедряването на системата създаде възможност на гражданите и гостите на град Бургас да получават бърза и своевременна информация в реално време за качеството на атмосферния въздух чрез визуализирането й на електронно информационно табло.

Бързото реализиране на проекта, коректността при съвместната работа, както и своевременното отстраняване на възникнали проблеми са основание да препоръчаме “Инфо Логика” ООД, гр. София, като надежден и сигурен партньор за бъдещи проекти.

инж. П. Михов
Директор “Евроинтеграция, УР и ООС”

4 Юли 2006

Делфт Хидрауликс, Холандия

С настоящото удостоверяваме за ползотворното сътрудничество, което имахме с “Инфо Логика” ООД в рамките на международен проект “Национална програма за мониторинг на седименти във водни тела”. “Инфо Логика” ООД извърши програмни услуги през 2005 и 2006 г., разработвайки приложен софтуер и база данни за седименти в съответствие в Европейската Рамкова Директива за води за Изпълнителната Агенция по Околна Среда в София.

Услугите се състояха в програмиране на информационна система, тестване и обучение на персонала. Системата се състои от съответните модули за:

  •   Разработване и внедряване на структура на база данни за седименти;

  •   Събиране на статични данни за проби;

  •   Въвеждане на измерени данни от проби в централната база данни на Изпълнителната Агенция по Околна Среда, взети от пробовземащия екип;

  •   Генериране на статистически и аналитични доклади по зададени критерии;

  •   Докладване до Европейската комисия.

Тези приложения бяха интегрирани в съществуващата и работеща, развойна среда на Изпълнителната Агенция по Околна Среда. Целия софтуерен пакет беше осигурен с достъпен потребителски интерфейс и работи както с Oracle, така и с MS Access база данни.

Инфо Логика ООД извърши тези услуги под управлението и ръководството на WL | DELFT HYDRAULICS. WL | DELFT HYDRAULICS оценява високо сътрудничеството, предаността и знанията на екипа на Инфо Логика ООД.

MSc. A.J.J. Vergoesen
Ръководител на проекта

30 Юни 2006

Малтийска Агенция по Околна Среда и Планиране (MEPA)

Малтийската Агенция по Околна Среда и Планиране (MEPA) дава настоящата референция на “Инфо Логика” ООД, София, за да удостовери ефективното сътрудничество, което имахме по време на проект CT 2659/04 “Проектиране, разработване и внедряване на Интернет базирани услуги, интегрирани в Информационната Система по околна среда”. Компанията осигури интегрирани софтуерни решения на Малтийската Агенция по околна среда и планиране, за да покрие Европейските законодателни изисквания в областта на отпадъците.

Разработеният софтуер беше вграден в съществуващата работна среда и се състои от:

  •   Модел на база данни за всички типове отпадъци като: отпадъци от излезли от употреба моторни превозни средства, опаковки и отпадъци от опаковки, отпадъци от електрическо и електронно оборудване, депониране на отпадъци и др. Моделът на базата данни е разработен да покрива всички спецификации на Европейското законодателство в областта на отпадъците;

  •   Интернет базирано приложение за събиране и съхраняване на мониторингови данни, Интернет форми за структурите на данните, доклади за изпълнение на задълженията към Европейската Комисия и други свързани Европейски Институции.

Позовавайки се на получените резултати в регламентираните крайни срокове, доказваме, че “Инфо Логика” ООД може да бъде надежден партньор за бъдещи проекти.

Антоан Зара
Директор Корпоративни Услуги

6 Февруари 2006

Тебодин ООД, Холандия

“Инфо Логика” ООД, София извърши софтуерни програмни услуги от 2004 г. до 2005 г. в сътрудничество по международния проект “Укрепване на капацитета и развитието на Българската национална система за Информационно Управление и Докладване в съответствие с Директивата за интегрирано предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC Directive)”, финансиран от правителството на Холандия.

Услугите се състояха от програмиране на информационна система, тестване и обучение на персонала. Системата се състои от съответни приложения за:

  •   Централната база данни на Изпълнителната Агенция по Околна Среда в София (Агенция на Министерството на Околната Среда и Водите);

  •   Базите данни в петнадесетте Регионални Инспектората, които са свързани към централната база данни чрез Мрежа простираща се на голяма географска област (WAN);

  •   Модул за обмен на данни за MS Access приложение;

  •   Обмен на XML данни за Европейската Комисия;

  •   Интернет динамично представяне на данни.

Тези приложения бяха вградени в съществуващата и работеща среда на базата данни в Изпълнителната Агенция по Околна Среда и функционират съгласно изискванията на Агенцията.

“Инфо Логика” ООД извърши тези услуги под управлението и ръководството на Тебодин ООД. Тебодин ООД оценява високо подхода на сътрудничество, преданост и знания на екипа на “Инфо Логика” ООД.

Рейноуд ван дер Аувераерт
Ръководител на проекта

29 Декември 2005

Миконт ООД

Фирма “Миконт” ООД, дава настоящата референция на фирма “Инфо Логика” ООД, в уверение на това, че дружеството е изпълнило проектиране, разработка и въвеждане в експлоатация на приложен софтуер за непрекъснато (24 часово) предаване и архивиране на параметрите от имисионния контрол на станцията в с. Полски Градец, която е част от мониторинговата система на ТЕЦ “Марица изток 2” ЕАД, към РИОСВ Стара Загора. Данните постъпват в Националната система за Мониторинг на качеството на атмосферния въздух в реално време.

Дружеството притежава високо квалифициран и опитен персонал, както и необходимата техника и оборудване позволяващи му да изпълнява качествено и ефективно подобни проекти.

С удоволствие отбелязваме доброто сътрудничество в досегашната ни съвместна работа, като показаните резултати са една добра предпоставка, специалистите от “Инфологика” ООД да бъдат желан партньор за бъдещи проекти.

инж. Живко Драгов
Управител “Миконт” ООД

5 Октомври 2005

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителната Агенция по Околна Среда дава настоящата референция на фирма “Инфо Логика” ООД в уверение на това, че дружеството успешно е изпълнило множество проекти за разработка и внедряване на потребителски софтуер и база данни, доставка на компютърно оборудване за автоматизация на технологичните процеси в системи за мониторинг на Околната среда.

“Инфо Логика” ООД има необходимия капацитет за изпълнение на развойна, инженерингова и консултантска дейност в областта на Околната среда.

Дружеството притежава високо квалифициран и опитен персонал, както и необходимата техника и оборудване позволяващи му да изпълнява качествено и ефективно спечелените конкурси.

С удоволствие отбелязваме доброто сътрудничество с досегашната ни съвместна работа, като показаните резултати са една добра предпоставка, специалистите от “Инфо Логика” ООД да бъдат желан партньор за бъдещи проекти

Димитър Вергиев
Изпълнителен директор

31 Май 2005

Аркадис Реджио ООД, Холандия

Компанията Arcadis дава настоящата референция на “Инфо Логика” ООД, София, за да удостовери успешното приключване на проект “Укрепване на капацитета и разширяване на Националната система за мониторинг на подземни води в България при прилагане на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите”. Компанията извърши програмни услуги от 2004 г. до 2005 г. за Изпълнителната Агенция по Околна Среда в София в съответствие с изискванията на Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите.

Разработеният софтуерен пакет осигурява няколко средства за събиране и управление на данните за подземни водни тела с оглед на нуждите на Изпълнителната Агенция по Околна Среда в София и докладване до Европейската Комисия.

Този софтуерен пакет беше вграден в съществуващата развойна среда на Изпълнителна Агенция по Околна Среда.

Радваме се да работим с Инфологика ООД, компания на която можем да разчитаме и да си сътрудничим много добре. Отбелязваме с удоволствие доброто сътрудничество от нашата настояща съвместна работа, както и получените резултати, които са една добра предпоставка, експертите а Инфологика ООД да са желани партньори за бъдещи проекти.

Ханс Алдеринк
Ръководител на проекта

15 Октомври 2004

Австрийска агенция по околна среда

С настоящото удостоверяваме за ползотворното сътрудничество, което имахме с “Инфо Логика” ООД. Компанията разработи приложен софтуер за Регионалната Мобилна Лаборатория към Изпълнителната Агенция по Околна Среда с цел да осигури отдалечено място с данни за Българската национална информационна система за качеството на въздуха в реално време.

Той е предназначен за MS Windows 98/NT/2000/XP. Софтуерът управлява преноса на данни през комуникационен канал чрез GSM модеми, за да позволи на потребителя от мобилната лаборатория достъп до данните, извлечени от базата данни в централния пункт. Реализирания потребителски интерфейс на модула осигурява едновременно удобен начин за формулиране на заявките, както и бързо, информативно представяне.

Инфологика ООД изпълни техните задачи старателно и коректно в рамките на изискваните крайните срокове.

Йоханес Майер,
Началник отдел “Международно сътрудничество”

15 Септември 2003

Софилко ООД

Настоящата препоръка се отнася за дългогодишното сътрудничество на “Инфо Логика” ООД със “Софилко” ООД в сферата на софтуерна разработка и поддръжка.

Една от дейностите е участие в проекта “Национална информационна система за качеството на въздуха в реално време”, финансиран по програма PHARE, проект EUROPEAID/1121182/D/S/BG.

Работата на фирмата по проектирането, настройката и въвеждането в експлоатация на системата и базите данни към нея се отличава с компетентност, професионални умения, богат опит и коректност.

Осигуряването на надеждна и безотказна работа на “Националната информационна система за качеството на въздуха в реално време” е неразривно свързано с дейността на фирма “Инфо Логика” ООД.

Във фирмата работят сертифицирани от италианската компания “Project Automation S.p.A.” специалисти, благодарение на които системата бе изградена. “Инфо Логика” ООД осигурява цялостната софтуерна поддръжка на националната система.

Добрите резултати от досегашното ни сътрудничество дават основание и в бъдеще да разчитаме на проектиране, изграждане и поддръжка на нови интегрирани информационни системи и бази данни от “Инфо Логика” ООД.

Нено Георгиев
Заместник управител

17 Февруари 2003

Проджект Аутомейшън АД, Италия

С настоящото удостоверяваме, че “Инфо Логика” ООД извърши част от дейностите по инсталирането на компютърния хардуер и монтирането и регулировките на софтуера за изграждането на Националната информационна мрежа за качеството на въздуха в реално време (National Real Time Air Quality Information Network) в България. Това беше извършено в рамките на програмата ФАР на ЕС от фирмата Проджект Аутомейшън АД, Италия.

За нас беше удоволствие да работим с “Инфо Логика” ООД, фирма, на която можехме да разчитаме и много добре да си сътрудничим, особено на етапа, когато се извършваха теренните работи, свързани с предизвикателства и големи усилия. “Инфо Логика” ООД разработи също така и някои специфични части от софтуерния интерфейс на информационната мрежа.

Цялата система влезе успешно в експлоатация от м. Декември 2002 г.

Проджект аутомейшън АД
Виале Елвеция 42
20052 Монца (МИ), Италия

6 Юни 2001

Ериксон Телекъмюникейшънс България

С настоящото удостоверяваме, че фирма “Инфо Логика” ООД разработи и въведе в експлоатация програмния пакет ЕРИК ИНСПЕКТОР, базиран на операционните системи Microsoft Windows 98 и Windows NT, предназначен да проследява и анализира трафика на телефонни разговори, проведени през телефонни централи тип CONSONO MD110 и BUSINESS PHONE, производство на ERICSSON, Швеция.

Програмният пакет ЕРИК ИНСПЕКТОР е надежден и лесен за използване продукт. Той бе предпочетен от фирми като “Kraft Foods” и “Balkan News Corporation”.

Иван Делчев
Технически директор