За да успеете, бъдете различни.
Доналд Тръмп

Решения

Инфологика се различава от другите компании, осигуряващи компютърни услуги, защото сме се фокусирали върху решения, базирани на изискванията на клиента.

Комбинирайки идеите на екипа към проекта с възгледите на клиента, ние осигуряваме завършени компютърни решения.

Възприемайки подхода, представен на следващата диаграма, в нашата ежедневна работа, ние разработваме за нашите клиенти изцяло интегрирани информационни системи.

При появата на нов проект, фирмата ни реализира следните стъпки за получаване на най-изчерпателни и надеждни резултати, в съответствие с потребителските изисквания:

1. Появата на нов проект води до избор на екип на проекта, съответстващ на темата на проекта и изискванията, изложени като резултати от проекта. Това обикновено е комбинация от различни експерти като управители, проектанти, разработчици, тематични експерти с опит в областта на темата на проекта.

2. Поредица от срещи на екипа на проекта за определен период от време води като резултат до създаването на два документа:

• Функционална спецификация – този документ описва прецизно и ясно изискванията на клиента с оглед на функционалността на съответния проект, т.е. потокът на данните във вид диаграми със съответното описание; подробна спецификация и описание на изискваните от клиента софтуерни модули, дефинирани като потребителски екрани и менюта, база данни със връзките между таблиците, необходими за разработване на проекта, подробен график на времето, необходимо за проекта;

• Техническа спецификация – този документ описва клиентските изисквания по отношение на софтуерната технология, ще се използва за разработване на проекта като: операционна система и версия (Microsoft Windows, Linux и т.н); типове приложения (сървър, клиент или клиент/сървър), технологии и езици на програмиране (PHP, JSP/Java и т.н.), база данни и версия (MySQl, ORACLE, PostgreSQL и т.н.)

3. Двата документа (функционална и техническа спецификация) се предават на проектантите и разработчиците.

4. Проектантите програмират онази част от функционалната спецификация, която съответсва на потребителските екрани и менюта за отделните модули, както са описани във функционалната спецификация. Проектаните програмират, т.нар. “front end” част от софтуерна, стриктно придържайки се към средата на разработване, описана в доклад техническата спецификация, както и спазвайки времевия график, описан във функционалната спецификация. Разработчиците изграждат т.нар. “back end” част на софтуера, т.е. базата/базите данни с таблиците, заедно с връзките между тях, необходими за разработване на проекта. Разработчиците също така програмират т.нар. “middleware” част на софтуера, т.е. програмните софтуерни процедури за свързване на “front end” и “back end” слоевете на софтуера. По време на процеса на разработване, разработчиците стриктно спазват изискванията на за развойната среда, както е описна в техническата спецификация, както и времевия график, описан във функционалната спецификация.

5. Разработеният и завършен софтуер се предава за тестване и одобрение на екипа за тестване. Екипът за тестване проверява софтуера за определен период от време, както е определно във времевия график, описан във функционалната спецификация.

6. Приет от екипа на проекта, завършения софтуерен продукт се предвана на крайния клиент.

Забележка: След окончателното предаване на крайния софтуерен продукт на клиента има период за тестване от клиента. Клиентът попълва т.нар. “error report” и грешките, описани в него се обработват и коригират от проектантите и разработчиците за времето, определено между клиента и фирмата.